Obchodní podmínky MARKETING

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího, motivačního, emočního a organizačního produktu - Eknihy (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://digitalni-marketing-hlousek.cz   vyplněním a odesláním objednávky.

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Milan Hloušek, 683 03 Luleč 343, Česká republika
Telefon: 775 180 203
IČ: 87563908, nejsme plátci DPH
Zástupce firmy

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Ovšem se souhlasem autora.

2. OBJEDNÁVKA                                                                         

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.hlousek-digimarket.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.hlousek-digimarket.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na mojí webové stránce, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese  najdete konečnou cenu  E - knihy. Prodávající není plátcem DPH.

3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. ZPŮSOB A FORMA PLATBY

4.1. Forma platby pouze bankovním převodem na korunový účet prodávajícího /2-5/ dnů. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.2 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.hlousek-digimarket.cz/ na stránce příslušné E - knihy, budou zaslány           e-mailem spolu s elektronickým produktem-či službou, po uhrazení částky (NEBO PO UPLYNUTÍ GARANČNÍ LHŮTY).

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Za elektronické produkty-služby prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy, s 1 bodem udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě a je 14-ti denní.

5.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: marketing.milan.hlousek@seznam.cz,  viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Pozor garance na vrácení 100% zaplacené částky, se počítá od 199 Kč

6. ODPOVĚDNOST

6.1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. REKLAMACE

7.1. Reklamace je možná v případě, že odkaz na stáhnutí  E - knihy , který přišel zákazníkovi          e-mailem nefunguje, nebo pokud je elektronický produkt-služba v e-mailu jako příloha a soubor nelze stáhnout, nebo je soubor poškozen.

7.2. Reklamace je také možná v případě, že zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 72 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou na stažení elektronického produktu-služby.

8. OCHRANA ÚDAJŮ

8.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

8.4 .Možnost odhlášení: chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

8.5. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: GDPR- umístněné v patičce našich www.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

9.2. Účinnost od 1.5.2018.